• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk

ЛИСТА НА СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Замена на филтер за течна фаза

Замена на филтер за гасна фаза Ландирензо

Замена на мембрани на вакуумски испарувач

Замена на мембрани на електронски испарувач

Замена на мембрани на секвенционален испарувач

Дополнување на дозатор со масло-адитив

Замена на електровентил за ТНГ

Замена на вентил за бензин-

Замена на мултивентил на ТНГ резервоар

Замена на ТНГ резервоар

Вградување на дозатор со масло-адитив за заштита на вентили

Замена на поланачка за ТНГ

Прочистување на инјектори

Дијагностика на секвенционален автогасен систем

Калибрација на карбураторски и електронски систем

Калибрација на секвенционален автогасен систем

Проверка за истекување на ТНГ и престегање на инсталација

Проверка за истекување на разладна течност и престегање на инсталација

Замена на влезни и излезни споеви за течност на испарувач

Замена на МАП сензор

Замена на цевка Ф8 од полначка до резервоар

Замена на цевка Ф6 од резервоар до мотор

ЛИСТА НА СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Замена на термопластично црево

Замена на температурен сензор

Замена на сензор за ниво на ТНГ-

Замена на контролно копче

Замена на испарувач вакуумски/

Замена на испарувач /електронски

Замена на испарувач секвенционален

Демонтажа и монтирање на второ возило на секвенционален ТНГ систем

Демонтажа и монтирање на друго возило на карбураторски ТНГ систем

Репарирање на инјектори

Замена на инјектори

Замена на сигурносен вентил

Замена на рачва за калибрација

Замена на редуцир за вода

Замена на плочка-дифузер

Вградување на танк-фопер

Вградување на емулатор за притисок на бензин

БИДЕТЕ РЕДОВНО ИНФОРМИРАНИ ЗА РЕДОВНИТЕ СЕРИВИСНИ ПРОЦЕДУРИ

ЗА ВАШЕТО ВОЗИЛО

Обезбедени се сите потребни резервни делови за автогасните уреди од продажната програма на Плимонт.

За своите корисници Плимонт обезбедува стручни информации и совети потребни за одржување и сервисирање на автогасни уреди и возила во кои е вграден автогасен уред.