• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
15
Oct

Редовното одржување на автогасните уреди вклучува:

-На  2.000 км од вградување на автогасниот уред -прв контролен сервис

-На секои 20,000 км -контролен сервис и замена на филтер за гасна фаза.

-На секои 40,000 км -контролен сервис и замена на филтер за течна фаза.